Godt at vide.

Anbefaling:

Vandværket anbefaler man lukker for vandet i målerbrønden, i perioder hvor ejendommen ikke er beboet. Vi har godt nok milde vintre, men frostskader kan stadig ikke udelukkes. Det præciseres, at andelshaveren har ansvar for vandinstallationen fra huset og ud til vandmåleren. Vandværket har ansvar for vandmåler og videre mod vandværket. Gør det også til en vane, at checke vandforbruget ved at selvaflæse måleren med jævne mellemrum. Du kan købe et display til aflæsning af vandforbruget inde fra huset. "Water Ensemble Display" fra Kamstrup a/s. Klik HER

Årsafregning:

Vandværket aflæser hvert år din vandmåler automatisk (kører forbi og fjernaflæser). Det sker den 30.sep. Denne aflæsning danner grundlaget for din årsafregning.

Beredskabsplanen for Drøsselbjerg Strands Vandværk findes af sikkerhedsgrunde ikke på hjemmesiden. Men enhver andelshaver kan få den at se ved henvendelse til formanden.

Fejl på forbrugers egen vandinstallation.  Den enkelte forbruger har ansvaret for egen vandinstallation fra målerbrønd. Jordledningen på egen grund anlægges af, vedligeholdes af og tilhører grundejeren. Hvis det konstateres eller må formodes, at der er utætheder eller andre tekniske fejl, skal ejeren sørge for at installationerne snarest muligt gennemgås og i fornødent omfang bringes i orden for grundejerens bekostning. Arbejdet skal udføres af en autoriseret Vvs-installatør.

Selve forsyningsledningen, målerbrønden, stophane og vandmåler er vandværkets ejendom og der må ikke foretages nogen form for indgreb uden vandværkets godkendelse. Der kan læses mere uddybende i det gældende fællesregulativ for vandværkerne i Kalundborg Kommune. Regulativet kan findes på kommunens hjemmeside www.kalundborg.dk  eller kan udleveres ved henvendelse til vandværket. Føler De Dem usikker overfor ovennævnte så bedes de kontakte Deres Vvs-installatør eller Drøsselbjerg Strands Vandværk.

 

Vinter-lukke i vandmålerbrønde

 

 

 

Vejledning i at vinterlukke i målerbrønd

 

  • Luk for vandet ved stophanen
  • Åbn alle vandhaner i huset.
  • Skru luftventilens beskyttelsesdæksel af og tilslut en cykelpumpe eller anden luftpumpe til ventilen.
  • Tøm installationen for vand ved at pumpe luft in. Pump indtil der ikke mere kommer vand ud af hanerne.
  • Fjern cykelpumpen og skru beskyttelsesdækslet på igen.
  • Afslut med at sikre at begge ventiler i målerbrønden er lukkede. Det er bedst at lukke alle vandhaner i huset vinteren over (hvis der utilsigtet blive åbnet for stophanen).
  • Sørg for at målerbrønden er frostsikret med tætsluttende dæksel, hvor gummiringen i dækslet er intakt – såfremt denne mangler kan ny fås ved henvendelse til vandværket.  På målerbrønde med metaldæksel, skal der ikke påsættes gummiring.
  • Såfremt målerbrønden er placeret, så der er risiko for at installationen fryser til er det forbrugerens ansvar, at målerbrønden ekstra frostsikres i nødvendigt omfang.

Føler forbrugeren sig usikker overfor ovennævnte procedure, bedes egen VVS-installatør kontaktes.